אחדות - בית הכנסת
ימי חולערב שבתשבת
הערות
שחרית 06:15
בימי הקיץ
מנין "נוער" ב

08:00
06:15
08:00
בחלק מימי החורף (בהתאם לשעת הזריחה) תתחיל התפילה בשבת ב 07:50
מנחהבימי הקיץ (מפסח)
19:00
10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות
בחורף גדולה - 13:20
בקיץ   גדולה - 12:30
בקיץ   שניה  - 17:30
אחרונה - 10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות
בשבת, אחרי מנחה אחרונה מתקיימת סעודה שלישית
ערבית
08:15
מיד אחרי מנחה וקבלת שבת
בצאת השבת (אחרי סעודה שלישית)
שעוריםכל השנהזמן קיץזמני קיץ
דף יומי
ZOOM - 19:15
וגם בבית הכנסת

Zoom -14:00
וגם בבית הכנסת
17:50 בבית הכנסת
הלכות
צורבא דרבנן
07:30
שעור גמרא15:30
אבות ובניםZOOM - 21:00
זמני תפילות ושיעורים

עקב הבידוד החברתי וסגירת בתי הכנסת בזמן המגפה חלק מהזמנים משתנים ב"ה בקרוב נחדש ימינו כקדם ואף יותר

בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)