אחדות - בית הכנסת
ימי חולערב שבתשבת
הערות
שחרית 06:15
בימי הקיץ
מנין "נוער" ב

08:00
06:15
08:00
בחלק מימי החורף (בהתאם לשעת הזריחה) תתחיל התפילה בשבת ב 07:50
מנחהבימי הקיץ (מפסח)
19:00
10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות
בחורף גדולה - 13:20
בקיץ   גדולה - 12:30
בקיץ   שניה  - 17:30
אחרונה - 10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות
בשבת, אחרי מנחה אחרונה מתקיימת סעודה שלישית
ערבית
08:15
מיד אחרי מנחה וקבלת שבת
בצאת השבת (אחרי סעודה שלישית)
שעוריםכל השנהזמן חורףזמני קיץ.
דף יומי19:1513:3016:30
הלכות
צורבא דרבנן
07:30
שעור גמרא15:30
אבות ובנים16:00 - 16:30
זמני תפילות ושיעורים
בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)